نسخه شخصی SMSPanel
 • بله شماره عمومی رایگان
 • بله شماره اختصاصی رایگان
 • بله ارسال SMS به صورت موردی
 • بله ارسال SMS به صورت گروهی
 • بله ارسال SMS به صورت نظیر به نظیر
 • بله ارسال انبوه کشوری از 5000
 • بله ارسال به مناطق و مشاغل
 • خیر ارسال SMS از فایل Excel
 • خیر ارسال SMS از فایل Text
 • بله پیام های پر استفاده
 • بله پیام های ارسال شده
 • بله پیام های زمان بندی شده
 • بله پیام های دریافت شده
 • بله دفتر تلفن
 • بله گروه دفتر تلفن
 • خیر پاسخگوی خودکار
 • خیر مسابقه
 • خیر صندوق انتقادات و پیشنهادات
 • خیر نظرسنجی
 • خیر مدیریت کاربران
 • خیر مدیریت اپراتور های سازمانی
 • خیر خدمات هوشمند
 • بله گزارشات
 • بله تنظیمات
 • خیر رویداد ها
 • خیر تبریکات
 • خیر شارژ اعتبار
 • بله پشتیبانی
 • 5 استفاده از چند شماره
نسخه تجاری و کاربردی SMSPanel
 • بله شماره عمومی رایگان
 • بله شماره اختصاصی رایگان
 • بله ارسال SMS به صورت موردی
 • بله ارسال SMS به صورت گروهی
 • بله ارسال SMS به صورت نظیر به نظیر
 • بله ارسال انبوه کشوری از 5000
 • بله ارسال به مناطق و مشاغل
 • خیر ارسال SMS از فایل Excel
 • خیر ارسال SMS از فایل Text
 • بله پیام های پر استفاده
 • بله پیام های ارسال شده
 • بله پیام های زمان بندی شده
 • بله پیام های دریافت شده
 • بله دفتر تلفن
 • بله گروه دفتر تلفن
 • بله پاسخگوی خودکار
 • بله مسابقه
 • بله صندوق انتقادات و پیشنهادات
 • بله نظرسنجی
 • خیر مدیریت کاربران
 • خیر مدیریت اپراتور های سازمانی
 • خیر خدمات هوشمند
 • بله گزارشات
 • بله تنظیمات
 • بله رویداد ها
 • بله تبریکات
 • بله شارژ اعتبار
 • بله پشتیبانی
 • نامحدود استفاده از چند شماره
واگذاری سرشماره پیام کوتاه - 12 رقمی

واگذاری سرشماره پیام کوتاه
همسان سازی با شماره تلفن ثابت پارستل


12 رقمی
آغاز شده با 50009
تعرفه ارسال فارسی 165 ریال
تعرفه ارسال لاتین 340 ریال

واگذاری سرشماره پیام کوتاه - 14 رقمی

واگذاری سرشماره پیام کوتاه
همسان سازی با شماره تلفن ثابت پارستل


14 رقمی
آغاز شده با 50009
تعرفه ارسال فارسی 165 ریال
تعرفه ارسال لاتین 340 ریال