امکان سنجی اولیه

اعزام کارشناس
درخواست امکان سنجی اولیه " رایگان "
بدون انجام خدمات فنی جانبی
20.000 تومان هزینه ایاب و ذهاب

نصب و راه اندازی حضوری

اعزام کارشناس
نصب و راه اندازی یک رادیو ارتباطی
بدون انجام خدمات فنی جانبی
30.000 تومان + 10.000 تومان ایاب و ذهاب