بسته SPBX-Free
 • فقط تماس ورودی دارد راه های ارتباطی
 • 1 خط اتصال خط تلفن
 • 1 خط داخلی
 • دارد منوی منشی گویا
 • ندارد منوی منشی گویا تو در تو
 • ندارد صف انتظار
 • 0 مگابایت فضا ضبط مکالمات
 • ندارد مکالمات و ارتباط داخلی
 • ندارد صندوق صوتی
 • ندارد امکان تماس همزمان (در صورت وجود کانال)
 • دارد پنل اختصاصی برای داخلی
 • ندارد انتقال تماس (در صورت وجود کانال)
 • دارد آدرس SIP انتصاصی
 • دارد گزارشات و ریز مکالمات
 • بله دارد / CSV,PDF امکان دریافت گزارشات تماس ها
 • 1 الی 3 روز کاری فعال سازی
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • 1 ماهه و 3 ماهه مدت استفاده
 • رایگان راه اندازی اولیه
بسته SPBX-1
 • تماس ورودی دارد / تماس خروجی دارد راه های ارتباطی
 • 1 خط اتصال خط تلفن
 • 2 خط داخلی
 • دارد منوی منشی گویا
 • ندارد منوی منشی گویا تو در تو
 • ندارد صف انتظار
 • 64 مگابایت فضا ضبط مکالمات
 • رایگان مکالمات و ارتباط داخلی
 • ندارد صندوق صوتی
 • 2 تماس امکان تماس همزمان (در صورت وجود کانال)
 • دارد پنل اختصاصی برای داخلی
 • دارد انتقال تماس (در صورت وجود کانال)
 • دارد آدرس SIP انتصاصی
 • دارد گزارشات و ریز مکالمات
 • بله دارد / CSV,PDF امکان دریافت گزارشات تماس ها
 • 1 الی 3 روز کاری فعال سازی
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • 1 ماهه و 3 ماهه مدت استفاده
 • رایگان راه اندازی اولیه
بسته SPBX-2
 • تماس ورودی دارد / تماس خروجی دارد راه های ارتباطی
 • 2 خط اتصال خط تلفن
 • 5 خط داخلی
 • دارد منوی منشی گویا
 • ندارد منوی منشی گویا تو در تو
 • دارد - 1 صف انتظار صف انتظار
 • 128 مگابایت فضا ضبط مکالمات
 • رایگان مکالمات و ارتباط داخلی
 • ندارد صندوق صوتی
 • 5 تماس امکان تماس همزمان (در صورت وجود کانال)
 • دارد پنل اختصاصی برای داخلی
 • دارد انتقال تماس (در صورت وجود کانال)
 • دارد آدرس SIP انتصاصی
 • دارد گزارشات و ریز مکالمات
 • بله دارد / CSV,PDF امکان دریافت گزارشات تماس ها
 • 1 الی 3 روز کاری فعال سازی
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • 1 ماهه و 3 ماهه مدت استفاده
 • رایگان راه اندازی اولیه
بسته SPBX-3
 • تماس ورودی دارد / تماس خروجی دارد راه های ارتباطی
 • 3 خط اتصال خط تلفن
 • 8 خط داخلی
 • دارد منوی منشی گویا
 • ندارد منوی منشی گویا تو در تو
 • دارد - 2 صف انتظار صف انتظار
 • 256 مگابایت فضا ضبط مکالمات
 • رایگان مکالمات و ارتباط داخلی
 • دارد - 1 صندوق صندوق صوتی
 • 8 تماس امکان تماس همزمان (در صورت وجود کانال)
 • دارد پنل اختصاصی برای داخلی
 • دارد انتقال تماس (در صورت وجود کانال)
 • دارد آدرس SIP انتصاصی
 • دارد گزارشات و ریز مکالمات
 • بله دارد / CSV,PDF امکان دریافت گزارشات تماس ها
 • 1 الی 3 روز کاری فعال سازی
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • 1 ماهه و 3 ماهه مدت استفاده
 • رایگان راه اندازی اولیه
بسته SPBX-4
 • تماس ورودی دارد / تماس خروجی دارد راه های ارتباطی
 • 5 خط اتصال خط تلفن
 • 10 خط داخلی
 • دارد منوی منشی گویا
 • دارد منوی منشی گویا تو در تو
 • دارد - 3 صف انتظار صف انتظار
 • 512 مگابایت فضا ضبط مکالمات
 • رایگان مکالمات و ارتباط داخلی
 • دارد - 2 صندوق صندوق صوتی
 • 10 تماس امکان تماس همزمان (در صورت وجود کانال)
 • دارد پنل اختصاصی برای داخلی
 • دارد انتقال تماس (در صورت وجود کانال)
 • دارد آدرس SIP انتصاصی
 • دارد گزارشات و ریز مکالمات
 • بله دارد / CSV,PDF امکان دریافت گزارشات تماس ها
 • 1 الی 3 روز کاری فعال سازی
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • 1 ماهه و 3 ماهه مدت استفاده
 • رایگان راه اندازی اولیه