افزودنی ها و بسته های شارژ اعتبار تلفن ثابت پارستل

با انتخاب هر یک بسته های شارژ پارستل از اعتبار مکالمات لازم و با انتخاب افزودنی های موجود از امکانات و مزایای اضافه تلفن ثابت بهره مند شوید

کارت شارژ 2.000 تومان تلفن ثابت

بسته اعتباری مکالمه تلفن ثابت
میزان اعتبار 2 هزار تومان
دوره مدت زمان کارکرد 7 روز

کارت شارژ 5.000 تومان تلفن ثابت

بسته اعتباری مکالمه تلفن ثابت
میزان اعتبار 5 هزار تومان
دوره مدت زمان کارکرد 14 روز

کارت شارژ 10.000 تومان تلفن ثابت

بسته اعتباری مکالمه تلفن ثابت
میزان اعتبار 10 هزار تومان
دوره مدت زمان کارکرد 30روز (1 ماه)

کارت شارژ 15.000 تومان تلفن ثابت

بسته اعتباری مکالمه تلفن ثابت
میزان اعتبار 15 هزار تومان
دوره مدت زمان کارکرد 90روز (3 ماه)

کارت شارژ 30.000 تومان تلفن ثابت

بسته اعتباری مکالمه تلفن ثابت
میزان اعتبار 30 هزار تومان
دوره مدت زمان کارکرد 90روز (3 ماه)

کارت شارژ 50.000 تومان تلفن ثابت

بسته اعتباری مکالمه تلفن ثابت
میزان اعتبار 50 هزار تومان
دوره مدت زمان کارکرد 90روز (3 ماه)

کارت شارژ 100.000 تومان تلفن ثابت

بسته اعتباری مکالمه تلفن ثابت
میزان اعتبار 100 هزار تومان
دوره مدت زمان کارکرد 90 روز (3 ماه)

کارت شارژ 350.000 تومان تلفن ثابت

بسته اعتباری مکالمه تلفن ثابت
میزان اعتبار 350 هزار تومان
دوره مدت زمان کارکرد 180 روز (6 ماه)

کارت شارژ 500.000 تومان تلفن ثابت

بسته اعتباری مکالمه تلفن ثابت
میزان اعتبار 500 هزار تومان
دوره مدت زمان کارکرد 180 روز (6 ماه)

کارت شارژ 1.000.000 تومان تلفن ثابت

بسته اعتباری مکالمه تلفن ثابت
میزان اعتبار 1 میلیون تومان
دوره مدت زمان کارکرد 360 روز (12 ماه)

کارت شارژ 2.500.000 تومان تلفن ثابت

بسته اعتباری مکالمه تلفن ثابت
میزان اعتبار 2 میلیون و 500 هزار تومان
دوره مدت زمان کارکرد 360 روز (12 ماه)

کارت شارژ 5.000.000 تومان تلفن ثابت

بسته اعتباری مکالمه تلفن ثابت
میزان اعتبار 5 میلیون تومان
دوره مدت زمان کارکرد 360 روز (12 ماه)

کارت شارژ 10.000.000 تومان تلفن ثابت

بسته اعتباری مکالمه تلفن ثابت
میزان اعتبار 10 میلیون تومان
دوره مدت زمان کارکرد 360 روز (12 ماه)

بسته کانال اضافه پشتیبان تلفن پارستل - ساده

3 کانال اضافه
تماس همزمان تلفن ثابت اینترنتی پارستل
1 بار پرداخت

بسته کانال اضافه پشتیبان تلفن پارستل - تجاری

5 کانال اضافه
تماس همزمان تلفن ثابت اینترنتی پارستل
1 بار پرداخت

بسته کانال اضافه پشتیبان تلفن پارستل - سازمانی

8 کانال اضافه
تماس همزمان تلفن ثابت اینترنتی پارستل
1 بار پرداخت