فضای پشتیبان BC-G100

تعرفه ارزان فضای پشتیبان
حجم فضا 100 گیگابات
ترافیک ماهانه نامحدود
دارای ماژول cPanel
دارای ماژول Direct Admin
دارای وب سرویس cPanel و Direct Admin
امکان ریستور توسط کاربر و نماینده در cPanel
امکان ریستور توسط کاربر و نماینده در Direct Admin
امکان انتقال فایل پشتیبان در بستر FTP
سرعت ارتباطی بالا
آپ لینک 1 گیگابایت
آپتایم 99.9 درصد
دارای آنتی شل و آنتی ویروس

فضای پشتیبان BC-G500

تعرفه ارزان فضای پشتیبان
حجم فضا 500 گیگابات
ترافیک ماهانه نامحدود
دارای ماژول cPanel
دارای ماژول Direct Admin
دارای وب سرویس cPanel و Direct Admin
امکان ریستور توسط کاربر و نماینده در cPanel
امکان ریستور توسط کاربر و نماینده در Direct Admin
امکان انتقال فایل پشتیبان در بستر FTP
سرعت ارتباطی بالا
آپ لینک 1 گیگابایت
آپتایم 99.9 درصد
دارای آنتی شل و آنتی ویروس

فضای پشتیبان BC-T1

تعرفه ارزان فضای پشتیبان
حجم فضا 1000 گیگابات
ترافیک ماهانه نامحدود
دارای ماژول cPanel
دارای ماژول Direct Admin
دارای وب سرویس cPanel و Direct Admin
امکان ریستور توسط کاربر و نماینده در cPanel
امکان ریستور توسط کاربر و نماینده در Direct Admin
امکان انتقال فایل پشتیبان در بستر FTP
سرعت ارتباطی بالا
آپ لینک 1 گیگابایت
آپتایم 99.9 درصد
دارای آنتی شل و آنتی ویروس

فضای پشتیبان BC-T2

تعرفه ارزان فضای پشتیبان
حجم فضا 2000 گیگابات
ترافیک ماهانه نامحدود
دارای ماژول cPanel
دارای ماژول Direct Admin
دارای وب سرویس cPanel و Direct Admin
امکان ریستور توسط کاربر و نماینده در cPanel
امکان ریستور توسط کاربر و نماینده در Direct Admin
امکان انتقال فایل پشتیبان در بستر FTP
سرعت ارتباطی بالا
آپ لینک 1 گیگابایت
آپتایم 99.9 درصد
دارای آنتی شل و آنتی ویروس

فضای پشتیبان BC-T5

تعرفه ارزان فضای پشتیبان
حجم فضا 5000 گیگابات
ترافیک ماهانه نامحدود
دارای ماژول cPanel
دارای ماژول Direct Admin
دارای وب سرویس cPanel و Direct Admin
امکان ریستور توسط کاربر و نماینده در cPanel
امکان ریستور توسط کاربر و نماینده در Direct Admin
امکان انتقال فایل پشتیبان در بستر FTP
سرعت ارتباطی بالا
آپ لینک 1 گیگابایت
آپتایم 99.9 درصد
دارای آنتی شل و آنتی ویروس

فضای پشتیبان BC-T10

تعرفه ارزان فضای پشتیبان
حجم فضا 10000 گیگابات
ترافیک ماهانه نامحدود
دارای ماژول cPanel
دارای ماژول Direct Admin
دارای وب سرویس cPanel و Direct Admin
امکان ریستور توسط کاربر و نماینده در cPanel
امکان ریستور توسط کاربر و نماینده در Direct Admin
امکان انتقال فایل پشتیبان در بستر FTP
سرعت ارتباطی بالا
آپ لینک 1 گیگابایت
آپتایم 99.9 درصد
دارای آنتی شل و آنتی ویروس