ارتباطات سازمانی - ساده

واگذاری سریع تلفن ثابت سازمانی - نسخه ساده
ارتباطات تلفن ثابت سازمانی بر روی بستر شبکه


بسته ارتباطات سازمانی ساده شامل
شماره تلفن پارستل 8 رقمی 277.500 تومان (1بار)
5 کانال اضافه تماس های همزمان 650 هزار تومان (1بار)
سیستم مرکز تماس طنین نسخه 6.1 فول امکانات
راه اندازی اولیه پورت 250.000 تومان (1بار)
پشتیبانی فنی سرور 1 ماه رایگان
پشتیبانی سرویس رایگان
پیکربندی امنیتی رایگان
پیکربندی اولیه رایگان
///////////


* تعرفه اجاره سرور ماهانه 50 هزار تومان
* به تعرفه های فوق 9% مالیات و 2% عوارض و آبونمان افزوده میگردد
* ایجاد و راه اندازی 3 روز کاری (72 ساعته)
* 2 ماه تخفیف برای پرداخت سالانه
* هزینه ثبت تلفن و کانال 1 بار پرداخت می باشد


مشخصات سرور ارتباطی استان های تحت پوشش توضیحات کاملتر

ارتباطات سازمانی - شرکتی

واگذاری سریع تلفن ثابت سازمانی - نسخه شرکتی
ارتباطات تلفن ثابت سازمانی بر روی بستر شبکه


بسته ارتباطات سازمانی ساده شامل
شماره تلفن پارستل 8 رقمی 277.500 تومان (1بار)
10 کانال اضافه تماس های همزمان 1.200.000 تومان (1بار)
سیستم مرکز تماس طنین نسخه 6.1 فول امکانات
راه اندازی اولیه پورت 250.000 تومان (1بار)
پشتیبانی فنی سرور 1 ماه رایگان
پشتیبانی سرویس رایگان
پیکربندی امنیتی رایگان
پیکربندی اولیه رایگان
///////////


* تعرفه اجاره سرور ماهانه 75 هزار تومان
* به تعرفه های فوق 9% مالیات و 2% عوارض و آبونمان افزوده میگردد
* ایجاد و راه اندازی 3 روز کاری (72 ساعته)
* 2 ماه تخفیف برای پرداخت سالانه
* هزینه ثبت تلفن و کانال 1 بار پرداخت می باشد


مشخصات سرور ارتباطی استان های تحت پوشش توضیحات کاملتر

ارتباطات سازمانی - تجاری

واگذاری سریع تلفن ثابت سازمانی - نسخه تجاری
ارتباطات تلفن ثابت پارستل سازمانی بر روی بستر شبکه


بسته ارتباطات سازمانی ساده شامل
شماره تلفن پارستل 8 رقمی 277.500 تومان (1بار)
15 کانال اضافه تماس های همزمان 1.650.000 تومان (1بار)
سیستم مرکز تماس طنین نسخه 6.1 فول امکانات
راه اندازی اولیه پورت 250.000 تومان (1بار)
پشتیبانی فنی سرور 1 ماه رایگان
پشتیبانی سرویس رایگان
پیکربندی امنیتی رایگان
پیکربندی اولیه رایگان
///////////


* تعرفه اجاره سرور ماهانه 100 هزار تومان
* به تعرفه های فوق 9% مالیات و 2% عوارض و آبونمان افزوده میگردد
* ایجاد و راه اندازی 3 روز کاری (72 ساعته)
* 2 ماه تخفیف برای پرداخت سالانه
* هزینه ثبت تلفن و کانال 1 بار پرداخت می باشد


مشخصات سرور ارتباطی استان های تحت پوشش توضیحات کاملتر

ارتباطات سازمانی - مرکز تماس

واگذاری سریع تلفن ثابت سازمانی - نسخه مرکز تماس
ارتباطات تلفن ثابت سازمانی بر روی بستر شبکه


بسته ارتباطات سازمانی ساده شامل
شماره تلفن پارستل 8 رقمی 277.500 تومان (1بار)
20 کانال اضافه تماس های همزمان 2.000.000 تومان (1بار)
سیستم مرکز تماس طنین نسخه 6.1 فول امکانات
راه اندازی اولیه پورت 250.000 تومان (1بار)
پشتیبانی فنی سرور 1 ماه رایگان
پشتیبانی سرویس رایگان
پیکربندی امنیتی رایگان
پیکربندی اولیه رایگان
///////////


* تعرفه اجاره سرور ماهانه 140 هزار تومان
* به تعرفه های فوق 9% مالیات و 2% عوارض و آبونمان افزوده میگردد
* ایجاد و راه اندازی 3 روز کاری (72 ساعته)
* 2 ماه تخفیف برای پرداخت سالانه
* هزینه ثبت تلفن و کانال 1 بار پرداخت می باشد


مشخصات سرور ارتباطی استان های تحت پوشش توضیحات کاملتر