دوره مهندسی Voip - الستیکس / Starter

علاقه مندان به مباحث Voip
مدیران و کارشناسان IT سازمانها و ISP ها
متخصصان شبکه
کارشناسان Service Provider
کارشناسان مخابراتی
متخصصین Call Center


///////////
مدت دوره 18 ساعت
تعداد نفرات 10 نفر


** برای اطلاع رسانی از سرفصل ها و زمان بندی دوره ها با مرکز آموزش تماس حاصل نمایید

  • پیش نیازها Network+
دوره مهندس Voip - الستیکس / Advanced

علاقه مندان به مباحث Voip
مدیران و کارشناسان IT سازمانها و ISP ها
متخصصان شبکه
کارشناسان Service Provider
کارشناسان مخابراتی
متخصصین Call Center


///////////
مدت دوره 20 ساعت
تعداد نفرات 10 نفر


** برای اطلاع رسانی از سرفصل ها و زمان بندی دوره ها با مرکز آموزش تماس حاصل نمایید

  • پیش نیازها Elastix Starter
دوره مهندس Voip سری Issabel

علاقه مندان به مباحث Voip
مدیران و کارشناسان IT سازمانها و ISP ها
متخصصان شبکه
کارشناسان Service Provider
کارشناسان مخابراتی
متخصصین Call Center


///////////
مدت دوره 32 ساعت
تعداد نفرات 10 نفر


** برای اطلاع رسانی از سرفصل ها و زمان بندی دوره ها با مرکز آموزش تماس حاصل نمایید

  • پیش نیازها Network+ / E-Starter
دوره مهندس Voip - زایکو / ZCSP-ZCIA-ZCIE

علاقه مندان به مباحث Voip
مدیران و کارشناسان IT سازمانها و ISP ها
متخصصان شبکه
کارشناسان Service Provider
کارشناسان مخابراتی
متخصصین Call Center


///////////
مدت دوره 36 ساعت
تعداد نفرات 10 نفر


** برای اطلاع رسانی از سرفصل ها و زمان بندی دوره ها با مرکز آموزش تماس حاصل نمایید

  • پیش نیازها Network+