آفر
IRH-DA1
 • 100 مگابایت فضا
 • 5 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • 1 میزبانی دامنه
 • 0 تعداد زیردامنه
 • 1 تعداد ایمیل
 • 1 تعداد بانک اطلاعاتی
 • 0 تعداد پارک دامنه
 • 1 تعداد اکانت FTP
 • - دامنه رایگان
 • مرکز داده لوناپارس میزبانی
 • اتصال به شبکه ملی ایران
 • محاسبه ترافیک نیم بها
 • آنتی DDOS
 • فایروال اختصاصی
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • 1GB آپلینک
 • 99.9 درصد آپتایم
 • 24 ساعته پشتیبانی
IRH-DA2
 • 256 مگابایت فضا
 • 10 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • 1 میزبانی دامنه
 • 10 تعداد زیردامنه
 • 10 تعداد ایمیل
 • 10 تعداد بانک اطلاعاتی
 • 10 تعداد پارک دامنه
 • 10 تعداد اکانت FTP
 • - دامنه رایگان
 • مرکز داده لوناپارس میزبانی
 • اتصال به شبکه ملی ایران
 • محاسبه ترافیک نیم بها
 • آنتی DDOS
 • فایروال اختصاصی
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • 1GB آپلینک
 • 99.9 درصد آپتایم
 • 24 ساعته پشتیبانی
IRH-DA3
 • 512 مگابایت فضا
 • 15 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • 15 میزبانی دامنه
 • 15 تعداد زیردامنه
 • 15 تعداد ایمیل
 • 15 تعداد بانک اطلاعاتی
 • 15 تعداد پارک دامنه
 • 15 تعداد اکانت FTP
 • - دامنه رایگان
 • مرکز داده لوناپارس میزبانی
 • اتصال به شبکه ملی ایران
 • محاسبه ترافیک نیم بها
 • آنتی DDOS
 • فایروال اختصاصی
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • 1GB آپلینک
 • 99.9 درصد آپتایم
 • 24 ساعته پشتیبانی
IRH-DA4
 • 1 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • 20 میزبانی دامنه
 • 20 تعداد زیردامنه
 • 20 تعداد ایمیل
 • 20 تعداد بانک اطلاعاتی
 • 20 تعداد پارک دامنه
 • 20 تعداد اکانت FTP
 • - دامنه رایگان
 • مرکز داده لوناپارس میزبانی
 • اتصال به شبکه ملی ایران
 • محاسبه ترافیک نیم بها
 • آنتی DDOS
 • فایروال اختصاصی
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • 1GB آپلینک
 • 99.9 درصد آپتایم
 • 24 ساعته پشتیبانی
IRH-DA5
 • 2 گیگابایت فضا
 • 150 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • 25 میزبانی دامنه
 • 25 تعداد زیردامنه
 • 25 تعداد ایمیل
 • 25 تعداد بانک اطلاعاتی
 • 25 تعداد پارک دامنه
 • 25 تعداد اکانت FTP
 • دامنه رایگان
 • مرکز داده لوناپارس میزبانی
 • اتصال به شبکه ملی ایران
 • محاسبه ترافیک نیم بها
 • آنتی DDOS
 • فایروال اختصاصی
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • 1GB آپلینک
 • 99.9 درصد آپتایم
 • 24 ساعته پشتیبانی
IRH-DA6
 • 5 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • 50 میزبانی دامنه
 • 50 تعداد زیردامنه
 • 50 تعداد ایمیل
 • 50 تعداد بانک اطلاعاتی
 • 50 تعداد پارک دامنه
 • 50 تعداد اکانت FTP
 • دامنه رایگان
 • مرکز داده لوناپارس میزبانی
 • اتصال به شبکه ملی ایران
 • محاسبه ترافیک نیم بها
 • آنتی DDOS
 • فایروال اختصاصی
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • 1GB آپلینک
 • 99.9 درصد آپتایم
 • 24 ساعته پشتیبانی