متاسفانه به دلیل برخی تحریم کشور عزیزمان ایران توسط برخی شرکت های ارائه دهنده خدمات لایسنسی و سطح مجوزی برای برخی نرم افزار ها، متاسفانه از تاریخ 10 بهمن 1397 سرویس های مرتبط با این لایسنس ها دیگر واگذار نمیگردد.

« بازگشت