افزایش قیمت تعرفه ثبت دامنه های بین المللی TLD

سه شنبه ، ۸ آذر ۱۴۰۱

با توجه به تغییر وضعیت نرخ ارز و عدم ثبات آن تعرفه ثبت دامنه های بین المللی افزایش یافت