اطلاعیه: عدم واگذاری کانال به مشترک حقیقی پارستل

یکشنبه ، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

پیرو ابلاغیه اعلامی از مراجع قانونی و اپراتور میزبان، از تاریخ 15 فروردین 1400 ارائه کانال اضافه تماس همزمان به مشترکین حقیقی امکان پذیر نبوده و صرفا مشترکین حقوقی با ارایه شناسه ملی و مجوز فعالیت یا پروانه کسب امکان دریافت آن را خواهند داشت