روز آتش نشان و ایمنی گرامی باد

جمعه ، ۹ آبان ۱۳۹۹

شبکه ارتباطات لوناپارس، سالروز از خودگذشتگی و ایمنی را به تمامی آتش نشان ایران زمین تبریک عرض می کند