روز خبرنگار بر خبرنگاران ایران زمین گرامی باد

چهارشنبه ، ۲ مهر ۱۳۹۹

شبکه ارتباطات لوناپارس، روز خبرنگران را بر خبرنگاران و صاحبان قلم تبریک عرض میکند