انتشار و به روزرسانی تعرفه اینترنت اینترنت پرسرعت Wireless در استان های تحت پوشش

یکشنبه ، ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

تعرفه و بسته های جدید سرویس انینترنت پرسرعت Wireless خانگی و سازمانی در سامانه فروش و استان های تحت پوشش این سرویس به روز و منتشر شد.