به اطلاع میرساند سرویس تلفن ثابت سازمانی از 8 کانال به بالا صرفا و فقط برای مشترکین حقوقی، سازمان ها شرکت ها قابل استفاده و خرید خواهد بود. و به اشخصا حقیقی تعلق نخواهد گرفت

« بازگشت