اطلاعیه: الزام به احراز هویت و ارایه مدارک در دریافت خدمات و سرویس ها

سه شنبه ، ۱ بهمن ۱۳۹۸

نظر به دستور مستقیم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کل کشور نسبت به ارایه مدارک احرا ز هویت (تصویر کارت ملی + شناسنامه) هنگام ثبت نام و دریافت خدمات و سرویس ها ، به اطلاع می رساند در صورت مشاهده عدم ارایه مستندات مثبته و مدارک صحیح و مورد تایید، سرویس مشترک مورد نظر سریعا قطع میگردد.

لذا با توجه به اهمیت موضوع کلیه کاربران دارای نقص مدارک و یا مشترکینی که مدارک آنان دچار مشکلاتی است، فقط تا پایان روز 25 تیر ماه 1398 نسبت به تعیین وضعیت حساب کاربری و مدارک خود فرصت تصحیح دارند و پس از  آن سرویس مشترک سریعا مسدود گردیده و مسئولیت آن بر عهده کاربر مورد نظر می باشد و این شرکت هیچگونه تعهد و یا مسئولیتی نسبت به برقراری مجدد و یا حفط  آن سرویس ندارد