پیرو اطلاعیه معاون محترم وزیر ارتباطات تعرفه مکالمات تلفنی مشترکان خانگی در سال 1398 تغییری نخواهد کرد

« بازگشت