با توجه به توسعه فروش خدمات تلفن ثابت پارستل ، نسل جدیدارتباطات تلفن ثابت بر روی بستر اینترنت و تزریق سری جدید نامبرینگ (شماره) واگذاری و ارایه خدمات تلفن ثابت در استان تهران مجددا آغاز شد

« بازگشت