رتبه الکسا زیر 15000 ایران

ارایه بازدید هدفمند
کاهش بانس ریت
تائید آمار توسط گوگل آنالیز
نمایش آمار در گوگل وبمستر


رسیدن به هدف پس از 30 الی 45 روز
(به تعرفه نهایی 9% مالیات + ارزش افزوده + عوارض افزوده می گردد)

رتبه الکسا زیر 10000 ایران

ارایه بازدید هدفمند
کاهش بانس ریت
تائید آمار توسط گوگل آنالیز
نمایش آمار در گوگل وبمستر


رسیدن به هدف پس از 30 الی 45 روز
(به تعرفه نهایی 9% مالیات + ارزش افزوده + عوارض افزوده می گردد)

رتبه الکسا زیر 5000 ایران

ارایه بازدید هدفمند
کاهش بانس ریت
تائید آمار توسط گوگل آنالیز
نمایش آمار در گوگل وبمستر


رسیدن به هدف پس از 30 الی 45 روز
(به تعرفه نهایی 9% مالیات + ارزش افزوده + عوارض افزوده می گردد)

رتبه الکسا زیر 3000 ایران

ارایه بازدید هدفمند
کاهش بانس ریت
تائید آمار توسط گوگل آنالیز
نمایش آمار در گوگل وبمستر


رسیدن به هدف پس از 30 الی 45 روز
(به تعرفه نهایی 9% مالیات + ارزش افزوده + عوارض افزوده می گردد)

رتبه الکسا زیر 1500 ایران

ثبت سایت در الکسا
ارایه بازدید هدفمند
کاهش بانس ریت
ارایه بسته آموزشی بهبود سئو
تائید آمار توسط گوگل آنالیز
نمایش آمار در گوگل وبمستر


رسیدن به هدف پس از 30 الی 45 روز
(به تعرفه نهایی 9% مالیات + ارزش افزوده + عوارض افزوده می گردد)

رتبه الکسا زیر 700 ایران

ثبت سایت در الکسا
ارایه بازدید هدفمند
کاهش بانس ریت
ارایه بسته آموزشی بهبود سئو
تائید آمار توسط گوگل آنالیز
نمایش آمار در گوگل وبمستر


رسیدن به هدف پس از 30 الی 45 روز
(به تعرفه نهایی 9% مالیات + ارزش افزوده + عوارض افزوده می گردد)