سرویس مرکز تلفن (تماس) مجازی و خط تلفن ثابت اختصاصی پارستاک

بدون هیچگونه تجهیزات مرکز تلفن مجازی و خطوط تلفن دو طرفه کاری خود را راه اندازی کنید و همیشه در دسترس باشید

سرویس پارستاک نسخه نقره ای

تعرفه مکالمات 63 ریال تماس شهری
تعرفه مکالمت 750 ریال تماس تلفن همراه
تعرفه مکالمات 390 ریال تماس بین استانی و شهرستان
امکان دریافت Fax ابری
سیستم خوش آمد گویی IVR
ایجاد 5 داخلی مستقل
1 تماس ورودی همزمان
1 تماس خروجی مستقل
1 شماره 8 رقمی کد تهران الوپارس
دارای ضبط مکالمات
انتقال تماس ثابت تا 3 خط
انتقال تماس تلفن همراه تا 2 خط
صف انتظار کاربران تا 2 اپراتور
پیام انتظار تبلیغات
امکان ایجاد صندوق صوتی تا 5 تماس
امکان ایجاد دفتر تلفن تا 50 نفر
پایداری 99.9%

سرویس پارستاک نسخه طلایی

تعرفه مکالمات 33 ریال تماس شهری
تعرفه مکالمت 640 ریال تماس تلفن همراه
تعرفه مکالمات 230 ریال تماس بین استانی و شهرستان
امکان دریافت Fax ابری
سیستم خوش آمد گویی IVR
ایجاد 8 داخلی مستقل
3 تماس ورودی همزمان
2 تماس خروجی مستقل
1 شماره 8 رقمی کد تهران الوپارس
دارای ضبط مکالمات
انتقال تماس ثابت تا 5 خط
انتقال تماس تلفن همراه تا 5 خط
صف انتظار کاربران تا 10 نفر
پیام انتظار تبلیغات
امکان ایجاد صندوق صوتی تا 50 تماس
امکان ایجاد دفتر تلفن تا 200 نفر
پایداری 99.9%