اطلاعیه: اختلال سراسری در شبکه ارتباطات سرشماره 9109

پنجشنبه ، ۱ اسفند ۱۳۹۸

با توجه به تغییرات شبکه زیرساختی کشور و حملات اخیر بر روی بخش ارتباطات ، سرشماره 9109 دچار اختلال و قطعی موقت می باشد.