با توجه به فاز جدید ارایه خدمات تلفن ثابت با همکاری اپراتور میزبان (پیشگامان) ، واگذاری تلفن ثابت پارستل به همراه مرکز تلفن رایگان در 5 استان: تهران، خراسان رضوی ، بوشهر ، هرمزگان ، کرمان و یزد مجددا آغاز مو در تاریخ  11 آبان 1398 مورد بهره برداری قرار گرفت.

« بازگشت