با توجه به توسعه خدمات ارتباطی، از ساعت 8 صبح 6 مهر 1398 تا ساعت 15 کلیه خطوط تلفن ثابت و مراکز تماس به دلیل افزایش ظرفیت و زیرساخت ارتباطات ملی قطع موقت و دارای اختلال خواهند بود.

« بازگشت