هم زمان با برنامه توسعه همکاران فنی و مهندسی شبکه ارتباطات لوناپارس و سعی در ایجاد پایدارترین شبکه ارتباطی و مخابراتی کشور در بستر شبکه، از تاریخ 10 تیر 1398 سرویس ارتباطات تلفن ثابت پارستل به شبکه ارتباطات ملی کشور ایران پیوست و ظرفیت آن به طور کامل افزایش یافت

« بازگشت