همزمان با آغاز فصل زیبای تابستان و به منظور استفاده بهتر هموطنان و در راستای توسعه خدمات ارتباطی شبکه لوناپارس، پهنای باند و ظرفیت ارتباطات تلفن ثابت پارستل در سراسر کشور افزایش یافت.

« بازگشت