همزمان با توسعه خدمات ارتباطی، ارایه خطوط تلفن ثابت سازمانی با 30 و 50 لاین تماس همزمان به طور اختصاصی در قالب نسل SIP Trunk  توسط شبکه ارتباطات لوناپارس در سراسر کشور آغاز شد.

« بازگشت