با توجه به تغییرات اجرایی در لینک های مخابراتی و سرشماره 9511، کلیه خطوط با سرشماره 9511 در سراسر کشور قطع و یا دچار اختلال است. شایان ذکر است با توجه به ابلاغ این به روز رسانی اختلال وارده به مدت 72 ساعت پابرجا خواهد بود.

« بازگشت