همزمان با افزایش ظرفیت خطوط تلفن ثابت سازمانی پارستل بر روی  بستر شبکه و اینترنت از 150 کانال در تماس های همزمان به 300 کانال ارتقاء و توسعه یافت.

« بازگشت