همزمان با توسعه خدمات و به روز رسانی ارتباطات تلفن ثابت پارستل ، امکان استفاده از شارژ های 2 و 5 هزار تومانی برای کاربران این خدمات ممکن شد. کاربران برای استفاده از این شارژ اعتبار می توانند به بخش افزودنی و بسته های شارژ اعتبار تلفن ثابت پارستل مراجعه نمایند

« بازگشت