با توجه به توسعه استانی و اضافه شدن خدمات ارتباطی جدید به سرویس تلفن ثابت پارستل و مراکز تماس ابری دیجیتال ، از تاریخ 12 الی 18 اردیبهشت 1398 به مدت 6 روزکلیه خطوط پارستل در سراسر کشور دارای اختلال و قطعی موقت خواهند بود.

« بازگشت