از تاریخ 5 فروردین 1398 سرویس تلفن بین الملل " پارسفون " قطع و دیگر واگذار و یا تمدید نمیگردد.

« بازگشت