با توجه انجام حسابرسی و انبارگردانی دوره 6 ماهه ، گروه شبکه ارتباطات لوناپارس در تاریخ های 18 / 19 / 20 شهریور ماه 1397 تعطیل می باشد. لذا در مدت مذکور خدمات پشتیبانی فقط به کاربران و مشتریان دارای سرویس فعال ارایه می گردد. کاربران جهت اطلاعات بیشتر می توانند با  شماره 02195119292 داخلی 804 ( آقای پارسا مسئول شیف پشتیبانی) تماس حاصل نمایند.« بازگشت