همزمان با توسعه خطوط ارتباطی پارستل در کشور کلیه کاربران و استفاده کنندگان خدمات ارتباطات ثابت و تلفن ثابت " پارستل " میتوانند به منظور استفاده از سرویس انتقال تماس از کد زیر استفاده نمایند:

فعال سازی سرویس انتقال تماس با شماره گیری: *21*phone number#

به جای  phone number شماره تلفن مقصد را وارد نمایید

غیر فعال سازی سرویس انتقال تماس با شماره گیری: *21#

« بازگشت